Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha

"... Mindannyiunk számára legnagyobb kincs a gyermek.
Fogjunk össze, csiszoljuk a kincset közösen,
hogy minél nemesebbé váljon."
/Bíró Antalné/

Az intézmény bemutatása

Név: Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha
Cím: 3593 Hejőbába, Iskola út 9.
Tel.: 49/458-844

Óvodavezető: Kóródiné Iván Éva

Telephely

Községi Konyha
Cím: 3593 Hejőbába, Iskola út 9.sz.
Tel.: 49/458-845
Ebédkiadás:11.30-14.00 óra között
Élelmezésvezető: Szabó Józsefné

A gyermek jövője szempontjából sorsdöntő az óvodában eltöltött néhány év. Minden szülő szeretné, ha gyermeke magabiztos, sikeres és boldog felnőtté válna az életben. Az óvodapedagógusok feladata, hogy segítsék a szülő e törekvését, amely akkor válik valóra, ha mi a legfogékonyabb kisgyermekkorban gondoskodunk az alapokról.

" Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud:
játékot, zenét, örömet."
/Kodály Zoltán/

Óvodánk a Helyi Tevékenységközpontú Pedagógiai Program alapján muködik. A hejőbábai Napközi Otthonos Óvoda szerkezetileg a Zrínyi Ilona Általános Iskolához, mint többcélú, közös igazgatású összevont intézményhez tartozó egység.
A kibővült tantestület /óvodai, iskolai/ szoros, jó kapcsolatot ápol a gyermekek óvodából iskolába való átmenetének megkönnyítése érdekében. A közös programok mind a gyermekek, mind a felnőttek számára segítik az együttműködés kialakulását.

MÚLT

A 2004/2005-ös óvodai évet június 3-án zártuk. E nappal azonban nem csak a tanévet, hanem Hejőbába község óvodatörténetének 37 évig tartó szakaszát zártuk le. A régi kastélyépület minden termének eszközeit "dobozokba zártuk" és készen álltunk a költözésre.

ELŐZMÉNYEK

A község vezetősége 2001-ben úgy döntött, hogy nem a régi kastélyt újítja fel, hanem egy új területen, a falu központi helyén egy 75 férőhelyes, három csoportos óvodát épít a település kis lakói számára.
A fenntartó aktív közreműködésével megyei és országos szinten sikeres pályázatok benyújtásának eredményeként 2004. áprilisában elkezdődött egy új óvodaépítési program.
A 2005-ös nyári időszakot /július-augusztus/ az építkezés befejezésének utolsó fázisa jellemezte, burkolás, festés, szerelvényezés. A kivitelező cég a Borsod-Bau Kft. felkészült az I. Műszaki átadásra, melyre július 26-án került sor. A megállapított hibák javítása után a II. Műszaki átadás október 5-én került megszervezésre.


JELEN

Nagy örömünkre szolgál, hogy birtokba vehettünk egy tágas, világos, minden igényt kielégítő, európai szabványnak megfelelő új óvodaépületet. 2005. augusztus 5-én megtörtént az átköltözés. Több hétig tartó kollektív munka eredményeként helyükre kerültek a bútorok, a berendezési tárgyak, az eszközök, a játékok.
A gyermekek számára augusztus 15-től kinyitottunk egy csoportot, majd szeptember 1-től megnyílt az új óvoda mindhárom csoport részére.

2005. szeptember 1-től "új élet kezdődött" mind a kisóvodások, mind a dolgozói kollektíva számára.

Az új óvoda ünnepélyes átadása 2005. október 21-én került megrendezésre két helyszínen. Az ünnepi program az általános iskolába kezdődött avató beszédekkel, és az óvodások műsorával. Ezt követően Kovács Tibor országgyűlési képviselő a nemzetiszínű szalag átvágásával ünnepélyes keretek között átadta az új épületet a község gyermekei számára. Megnyitásra került az óvoda aulájában a "Tisztelet az elődöknek" című kiállítás, amely Hejőbába volt óvodavezetőjének Dudás Józsefnének a gyűjteményéből való.

Az óvoda tárgyi feltételei

Intézményünk 75 férőhellyel rendelkező, megfelelő komforttal, infrastruktúrával – az ÁNTSZ előírásainak megfelelő feltételekkel – rendelkező új épület, amely a tűz- és balesetvédelmi, valamint a biztonságtechnikai szabványnak egyaránt megfelel.

Az épület helyiségei, adottságai, külső környezete

Az új óvodában 3 tágas, világos csoportszoba, gyermeköltöző és mosdó, áll rendelkezésre a csoportok tevékenységeinek szervezésére. Az aula ünnepségek, rendezvények, értekezletek, szakmai napok színtere lehet. A foglalkoztató helyiség a kiscsoportos gyermeki tevékenységek szervezésére alkalmas pl. művészeti tevékenység, gyermekhittan, fejlesztőpedagógia, logopédia. Irodák, felnőtt öltözők, mosdók állnak rendelkezésre a felnőtt munkavégzésre. A szertár, a raktárhelyiség, a beépített szekrények az óvoda eszközeinek tárolására szolgál.
Az intézmény tornaszobával is rendelkezik.

Az udvar kialakítása folyamatban van. Célunk a játszókert megtervezése, parkosítása, berendezése. Olyan játszóhelyek, kültéri játékeszközök telepítése, amelyek jól szolgálják a gyermekek igényeit, kényelmét biztonságát, egészségük megőrzését, amelyek megfelelnek az életkori sajátosságoknak, a pedagógiai elvárásoknak, a biztonságtechnikai és balesetvédelmi eloírásoknak.

Az intézmény rendelkezik saját konyhával, napi háromszori étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Az étrend alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, mely a fejlődéshez nélkülözhetetlen.

Az éves költségvetés biztosítja a megfelelő, jó szinten tartást a működésben fejlődésben egyaránt. A feltételrendszer alakulásához, továbbfejlődéséhez nyitottak vagyunk pályázati lehetőségek kihasználására.

Személyi feltételek alakulása, gyermekcsoportok

A nevelőtestület hat törzsálláson lévő óvodapedagógus alkotja, négy tapasztalt sokéves szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógus, és két új óvónő alkotja, akik mindketten az elmúlt időszakban már dolgoztak az intézményben. Innovatív készségüket bizonyítják az utóbbi években megszerzett másoddiplomák.

Az óvodában folyó nevelő-oktató munka színvonalát a változó körülményekhez való alkalmazkodási készségek meghatározza az óvodapedagógusok felkészültsége, motiváltsága. Szívesen bővítik ismereteiket továbbképzéseken, tanfolyamokon. A továbbképzéseken megszerzett legfrissebb információkat az óvónők szívesen adják közre kollégáiknak.

Jelenleg négy óvónő négy körzeti munkaközösség tagja:

 • Óvodavezetői munkaközösség
 • Mindennapok óvodája munkaközösség
 • Népzene, néptánc az óvodában
 • Népi kismesterségek

Az óvodapedagógusok közvetlen segítőtársai a gondozási teendők elvégzésében a dajkák, akik munkájukkal hozzájárulnak az óvodai nevelés eredményességéhez. Három törzsállású és egy kisegítő dajka az óvodai kollektíva tagja.

Intézményünk nyitott a körzet óvodái felé, szívesen mutatjuk meg az érdeklődő kollégáknak, óvodai munkaközösségeknek az új épületet és az intézményben folyó nevelő munkát.

Gyermekek az óvodában

A nevelési évet 64 gyermekkel indíthattuk, s remélhetőleg kb. 70 fővel zárhatjuk.
A gyermekcsoportok összetételének kialakítása évről-évre változik, függ a jelentkező gyermekek életkorától.
Három csoportban, ideális létszámmal 24-21-19 fővel nevelhetjük kisóvodásainkat.

Nevelés az óvodában

Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, és a művészeti tevékenységek fejlesztő hatására épít.

Gyermekképünk

Olyan gyermekek nevelése, akik nyitottak a világra, amelyben jól eligazodnak, érzelmileg gazdagok és érdeklődőek, településünkhöz kötődnek, értékelni tudják önmagukat és képesek mások elfogadására. Legfontosabb és legnagyobb érték a gyermek!

Óvodánk alapvető nevelési célrendszere

 • Célunk, hogy a családi nevelést tiszteletben tartva szeretnénk, hogy az óvodába járó gyermek vidám, gondtalan, boldog éveket töltsön intézményünkben.
 • A különböző szociális háttérrel rendelkező, többségében hátrányos helyzetű gyermekek sokoldalú, harmónikus fejlődését, személyiségük kibontakozását, a tevékenységek biztosításával elősegítsük.
 • Célunk a gyermekek életre való felkészítése.
 • Célunk, hogy minden gyermek képességeihez mérten fejlődjön és testi, lelki, szociális, értelmi érettség terén alkalmassá váljon az iskolai élet megkezdésére.

E célok elérése érdekében legfontosabb feladatunk fejlesztő hatásokban gazdag nevelési helyzetek megteremtése.

Óvodánk feladata

A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, amelyek elősegítik a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődését, képességeik, készségeik kibontakozását.

Gyermekintézményünkben a helyi Tevékenységközpontú Pedagógiai Program mellett, az Intézményi Minőségirányítási Program és az Integrációs Program alapján végezzük nevelő munkánkat.

E programokon belül a gyermeki személyiség fejlesztésére biztosítunk felzárkóztatást és tehetséggondozást egyaránt.

Felzárkóztatás az óvodában

A tiszaújvárosi Mérei Ferenc Logopédiai Pszichológiai és Pedagógiai Szakszolgálattól intézményünk a következő fejlesztő tevékenységeket veszi igénybe:

 • Logopédia /heti hét óra/
 • Fejlesztopedagógia /heti három óra/

Tehetséggondozás az óvodában

 • Számítógépes fejlesztés /Brunszvik Teréz Óvodai Számítógépes Program alapján, az IHM-tol megnyert "kakaóbiztos" számítógép segítségével/
 • Művészeti nevelés /a Beszterczei Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében két óvodai csoportunk működik/

  - Néptánccsoport
  - Képzőművészeti csoport

Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat kialakítását és ápolását és közvetett partnereinkkel, amely feltétele az intézményben működő nevelő-oktató munkának.
Köszönetünket fejezzük ki a szülők együttműködéséért, a fenntartó segítő munkájáért és a Hejőbába Gyermekeiért Alapítvány támogatásáért.

"Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyermekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyermekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetek a világban!"
/Dorothy Law Holtz/

Képek Hejőbábáról
© 2005-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.